(0517) 342 020 earnewjuk@degreiden.nl

Motto: Elts bern fleanend de wrâld yn!

Missie/Why?:
Ons motto is; ‘Elts bern fleanend de wrâld yn’. Dit sluit aan bij de naam van de school en de betekenis die hieraan verbonden is. Wij willen onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de huidige en toekomstige wereld. Ieder kind is uniek en wij begeleiden iedere leerling met zijn/haar eigen specifieke mogelijkheden en talenten richting zelfstandig ‘fleanende’ deelnemers aan onze maatschappij.

Visie/How?:
Om onze missie te kunnen bereiken geven we het dagelijkse onderwijs vorm vanuit vijf kernwaarden. De inhoud en uitwerking van deze kernwaarden gaan zowel over leerlingen, leerkrachten als ouders. Samen voor kunnen we ervoor zorgen dat onze missie slaagt. Wij zorgen voor een veilige en respectvolle omgang en omgeving en stimuleren eigenaarschap en samenwerking om zo verantwoordelijkheid voor zichzelf en de omgeving te ontwikkelen. Dit alles zorgt ervoor dat leerlingen zich kunnen ontplooien tot zelfstandige en verantwoordelijke deelnemers aan de maatschappij met oog voor zichzelf, de ander en de omgeving.

Kernwaarden:

Veiligheid
Veiligheid betekent dat de leerling leert en leeft in een veilige (leer-)omgeving, waar hij of zij zich ‘gezien’ mag weten. Wij willen een school zijn waar kinderen en mensen tot hun recht komen en zich tegelijkertijd geborgen weten.

Respect
Respect betekent dat de leerling er mag zijn; dat hij of zij van waarde is. De leerling wordt aangesproken op zijn of haar gedrag, waarbij hij of zij als mens gerespecteerd wordt. Respect voor jezelf, de ander, de afspraken en de (leer-)omgeving zijn leidraad voor ons handelen. Luisteren, vragen en begrijpen komen vóór spreken, antwoorden en duiden.

Samenwerking
De school is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten en ouders, op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Het is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Omdat wij een kleine school in een klein dorp zijn, willen wij de samenwerking tussen school en dorpsgemeenschap zoveel mogelijk stimuleren en zo een centrale rol binnen de dorpsgemeenschap gaan spelen.

Eigenaarschap
We willen graag dat leerlingen actief betrokken worden bij hun eigen leerproces. Dit om hen voor te bereiden op een maatschappij waarin zij moeten blijven leren. Dat kan in de klas en ook op schoolniveau worden gerealiseerd. In de klas zijn leerlingen mede-eigenaar van het onderwijsleerproces. Zij zijn medeverantwoordelijk en hebben de ruimte zelfstandig keuzes te maken. Leerlingen krijgen zo -in de woorden van Luc Stevens- meer autonomie. Het geven van autonomie speelt een sleutelrol bij het ontwikkelen van eigenaarschap bij leerlingen. Eigenaarschap is direct gerelateerd aan de mate waarin de leerling actief betrokken is bij het construeren van het eigen leerproces (learner agency). We hebben het dan over de motivatie, het zelfbeeld, eigen overtuigingen en de mate van zelfregulatie. Deze vier factoren bepalen of en hoe een leerling de verantwoordelijkheid kan nemen voor het eigen leerproces.

Ontplooiing
Ontplooiing betekent dat de leerling mag groeien en ontwikkelen, met vallen en opstaan. De school is een plek waar de leerling wordt gecoacht en begeleid op weg naar zelfstandigheid. Er wordt rekening gehouden met wat de leerling kan en de mogelijkheden die de leerling heeft. Iedereen wordt gezien in zijn of haar eigen ontwikkeling. Een breed aanbod op cognitief, creatief, muzikaal, sportief en expressief gebied zorgt voor optimale ontplooiingsmogelijkheden en ontwikkelingskansen. De groei en ontwikkeling van de leerling geven we mede vorm vanuit het ‘Levend leren’. Levend Leren is leren dat berust op eigen ervaring en gezond verstand, leren dat je je hele leven niet vergeet. Leren in en door het werk. Leren dat kinderen en hun leraren raakt, dat motiveert en inspireert. Leren dat vertrekt vanuit het dagelijks leven en de omgeving van de kinderen. Leren voor en door het leven binnen en buiten de school, voor nu en later. Levend leren krijgt vorm in alle leergebieden: van burgerschapsvorming, rekenen/wiskunde, expressie tot techniek. Vertrekpunt is het alledaagse leven van kinderen.

Resultaten van ons onderwijs:
– Wij bieden een veilig schoolklimaat, waarin wij de gezamenlijkheid en saamhorigheid benadrukken en tevens de individuele ontwikkeling van kinderen en volwassenen stimuleren.
– Een stimulerende leeromgeving, gebaseerd op het dagelijkse leven en de eigen omgeving, waarin kinderen, leerkrachten en ouders zich prettig voelen en waar ze plezier hebben.
– Kinderen, leerkrachten en ouders ervaren dat door respect en betrokkenheid een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid ontstaat.
– In die stimulerende omgeving vindt het leren van en met elkaar plaats. In die omgeving kunnen leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige, sociale mensen.